Adatvédelmi tájékoztató

TULIPÁNTÜNDÉR PRODUKCIÓS NON-PROFIT KFT.

A Tulipántündér Produkciós Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthory utca 6. 2. em. 3.) tájékoztatja az érintettet, hogy produkciós tevékenységének gyakorlása (i.e. audiovizuális művek színpadi bemutatása és a művekhez kapcsolódó egyéb felhasználási jogok gyakorlása körében az érintett részére hírlevél kiküldése) érdekében, a mindenkori adatvédelmi jogszabályok által megengedett körben az érintett személyes adatait kezeli.

A kezelés jogalapja az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása. 

Az adatkezelő fenti tevékenységének gyakorlásához szükséges, kezelt személyes alapadatok az érintett neve, életkora, e-mail címe, telefonszáma és irányítószáma.

Az adatkezelés időtartama addig terjed, amíg produkciós tevékenységét a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. gyakorolja, illetve - ezen időtartamon belül - amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja. Az itt rögzített időtartam lejártakor - ideértve az érintett által adott hozzájárulás visszavonását is - a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. az érintett általa kezelt személyes adatait haladéktalanul megsemmisíti. 

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft-nél:

Név: Illés Gabriella Barbara
Levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory utca 6 2/3
Telefonszám: +36 30 922 8194
E-mail: gabriella.illes@tulipantunder.hu

A Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy az általa kezelt személyes adatait az adatkezelésre- és feldolgozásra jogosult, jelen tájékoztatóban rögzített személyhez történő előzetes bejelentkezést követően megismerheti, azokba betekintést nyerhet. A kezelt adatokat az érintetten kívül kizárólag a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. alkalmazottai és - az elérni kívánt cél megvalósításához feltétlenül szükséges körben - azon üzleti partnereinek erre meghatalmazott munkatársai jogosultak megismerni, akik a hírlevelek tartalmára vonatkozó szerkesztői döntések meghozatalában közreműködnek.

A Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. részére írásban megküldött értesítéssel bármikor visszavonhatja.

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel - így különösen, de nem kizárólagosan az adatbiztonsággal - kapcsolatos rendelkezések megsértését észleli jogosult közvetlenül a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft-hez fordulni a jogellenes gyakorlat megszűntetése érdekében. 

Amennyiben a jogellenes gyakorlatot a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. az érintett kifejezett felhívása ellenére nem szűnteti meg, úgy az érintett bírósági úton kérheti a Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft-t kötelezni a jogellenes gyakorlat megszűntetésére, egyúttal kérheti az adatkezelési szabályok megsértésével okozati összefüggésben keletkezett kárai megtérítését is. 

A Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft. az érintett személyes adatait mindenkor az adatbiztonság követelményének betartásával kezeli.

Tulipántündér Produkciós Non-profit Kft.